Política de Privacidade

Mediante este aviso, MARIA CARMEN LEIS CALO (en diante o TITULAR), con domicilio en Lugar de  Queiroso, s/n. 15124  Nemiña, Muxía (A Coruña), informan os usuarios do  website acerca da súa POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

En cumprimento da Lei 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos de carácter persoal que, no seu caso, sexan facilitados polos usuarios a través da presente web  site, incluiranse nos ficheiros de datos persoais correspondentes cuxo responsable é o TITULAR. Así mesmo, en caso de encher calquera dos formularios cos datos persoais solicitados e aceptar o seu envío, AUTORIZA EXPRESAMENTE ao TITULAR para que trate e incorpore no ficheiro automatizado da súa propiedade aqueles datos persoais facilitados, así como todos os datos que se xeren en relación coa súa participación e/ou uso dos distintos servizos que se ofrecen ou puidesen ofrecerse neste  website.

No caso de que nos formularios incluísense datos de carácter persoal referentes a persoas físicas distintas de quen efectúa a solicitude, deberá esta última informar ás devanditas persoas dos extremos contidos no presente documento.

Salvo que especificamente establézase o contrario, considerarase necesario completar todos os datos dos campos de cada formulario, debendo o usuario encher os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados. O usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionar ao TITULAR ou a calquera terceiro por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. En tal sentido, o usuario garante que os datos persoais no seu caso facilitados son veraces e faise responsable de comunicar ao TITULAR calquera modificación nos mesmos.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais do usuario ten como finalidade proporcionar un medio de contacto entre os usuarios e o TITULAR a través da páxina web, así como a xestión de citas e consultas.

No caso de que o TITULAR prestase algún tipo de servizo especial no que determine unhas previsións específicas diferentes a estas no relativo á protección de datos persoais, terá primacía a aplicación das normas particulares indicadas para ese servizo en particular por encima das presentes, en caso de incongruencia.

Os datos facilitados nunca serán usados para finalidade distinta á anteriormente descrita, sendo inmediatamente cancelados cando deixen de ser necesarios para tal fin.

Toda a información relativa a Datos de Carácter Persoal recibida polo TITULAR é tratada coa máxima confidencialidade, respectando en todo momento o deber de secreto profesional. Os datos persoais proporcionados en ningún caso serán cedidos a terceiros.

O TITULAR adoptou os niveis de seguridade de protección de Datos Persoais legalmente requiridos, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado aos Datos Persoais facilitados.

Mediante a súa aceptación á presente Política de Privacidade,  Vd. autoriza expresamente ao TITULAR, en virtude do artigo 21 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE) para que lle remita comunicacións comerciais ou publicitarias relativas a información ou servizos que consideren poidan resultar do seu interese, a través do email facilitado ou de calquera outro medio electrónico equivalente, sen prexuízo da posibilidade de revogación da devandita autorización de forma gratuíta e en calquera momento mediante o envío dun  mail á seguinte dirección correo@casafontequeiroso.com.

O usuario ten dereito a acceder á información que lle  concierne recompilada nos ficheiros do TITULAR, rectificala de ser errónea, cancelala ou opoñerse ao seu tratamento a través dunha única comunicación escrita e asinada (achegando copia do DNI ou documento identificativo equivalente) dirixida ao responsable do ficheiro, isto é, Dª MARIA CARMEN LEIS CALO, con domicilio de notificacións para estes efectos en Lugar de  Queiroso, s/n. 15124  Nemiña, Muxía (A Coruña). Con todo, o usuario poderá igualmente exercer os mencionados dereitos a través da dirección de correo electrónico correo@casafontequeiroso.com, achegando no devandito email copia asinada do DNI ou documento identificativo equivalente, e establecendo como asunto do correo "Exercicio de dereitos ARCO".

O TITULAR resérvase o dereito para modificar a súa política de protección de datos de acordo ao seu criterio, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial. Se o TITULAR introducise algunha modificación, o novo texto será publicado en leste mesmo  website, onde o usuario poderá ter coñecemento da política de protección de datos vixente en cada momento. En calquera caso, a relación cos usuarios rexerase polas normas previstas no momento preciso en que se accede ao  website.

Reserva directa connosco, mellor prezo garantido!

RESERVAR AHORA

Esta web utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se continua navegando consideramos que acepta o uso de cookies. OK Máis información